domingo, 15 de abril de 2007

Investigadors de la Universitat Lusófona fan una estada a Fundació Mona

Dos investigadors de la Universitat Lusófona de Lisboa (Portugal) realitzen una estada a Fundació Mona des del present mes de gener fins al proper mes de juny de 2007. Coordinats per la Dra. Augusta Gaspar, professora d’Etologia d’aquesta mateixa universitat, portaran a terme dos interessants treballs de recerca en col·laboració amb Fundació Mona.

Per una banda, Gonçalo Jesús farà un estudi sobre les “expressions facials de sorpresa en ximpanzés”. D’altra banda, Sílvia Rocha el realitzarà sobre “l’enriquiment ambiental com a eina d’atracció social, socialització i reducció de l’estrès en ximpanzés”.

D’aquesta manera, Fundació Mona obre una nova via de col·laboració amb prestigioses universitats i grups de recerca europeus, amb l’objectiu de convertir a Mona en un referent de la primatologia a nivell internacional.

Per a més informació adreçar-se a: recerca@fundacionmona.org

“Investigadores de la Universidade Lusófona realizan una estancia en Fundación Mona”

Dos investigadores de la Universidade Lusófona de Lisboa (Portugal) realizan una estancia en Fundación Mona desde el presente mes de enero hasta el próximo mes de junio de 2007. Coordinados por la Dra. Augusta Gaspar, profesora de etología de esta universidad realizarán dos interesantes proyectos de investigación en colaboración con Fundación Mona.

Por un lado, Gonçalo Jesús llevará a cabo un estudio sobre las “expresiones faciales de sorpresa en chimpancés”. Por otro lado, Sílvia Rocha llevará a cabo un estudio sobre el “enriquecimiento ambiental como herramienta de atracción social, socialización y reducción del estrés en chimpancés”.

De esta manera, Fundación Mona abre una nueva vía de colaboración con prestigiosas universidades y grupos de investigación europeos, con el objetivo de convertir a Mona en un referente de la primatología a nivel internacional.

Para más información dirigirse a: recerca@fundacionmona.org

"Researchers of the University Lusófona make a stay in Mona Foundation"

Two researchers of the University Lusófona of Lisbon (Portugal) carry out a stay in Mona Foundation since the present month of January until the next month of June of 2007. Coordinated by the Dr. Augusta Gaspar, professor of Ethology of this same university, they’ll do two interesting research projects in collaboration with Mona Foundation.
On the one hand, Gonçalo Jesús will make a study about the "facial expressions of surprise in chimpanzees". On the other hand, Sílvia Rocha will carry it out about "the environmental enrichment as a tool of social attraction, socialization and stress reduction in chimpanzees".

In this way, Mona Foundation opens a new way of collaboration with prestigious universities and European groups of research, with the goal to convert Mona in a primatology referent at international level.

For more information: recerca@fundacionmona.org

No hay comentarios: